Tarih Notları :)

v I.Murat……………….Ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır
v F. Sultan Mehmet………….Kardeş katli kanunu
v I. Ahmet………Ekber ve erşet
v Mehmet……….Şehzadelerin sancağa çıkma usulünü kaldırdı
v Halifelik ünvanı………………Yavuz sultan selimden itibaren kullanıldı
v Saray……………….Padişahın özel hayatının geçtiği bölüm
v Birun………Sarayın dış bölümü
v Babüs saade……………. Orta kapı

v Divanı Hümayun…………….Önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yer
v Sefer divanı………….Veziriazam sefere çıkarken toplanan divan
v Ulufe Divanı………….Yeniçeri maaşları için toplanan divan
v Galebe Divanı……….Yabancı elçilerin kabulü sırsında toplanır
v Ayak divanı………….Olağanüstü durumda toplanan divan
v At divanı………Sefer sırasında at üzerinde yapılan toplantı
v Divanın kurulması………………….Orhan Bey
v Divanın kaldırılması………………….II. mahmut
v 16. yy dan itibaren divana üyesi olanlar …………Şeyhülislam / Reissül küttab / kaptanı derya / Yeniçeriağası

v Seyfiye sınıfı (yönetim ve askerlik)…………………Vezirazam / Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi

v İlmiye Sınıfı (adalet, eğitim ,yargı) …………………Şeyhülislam / Kazasker / Kadı / Müderrisler
v Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)……………………………..Deft erdar / Nişancı / Reisül küttap
v Şeyhülislam…………….divana katılır fakat oy kullanamazdı, idam cezasına çarptırılamaz, tutuklanamaz, hapsedilemezdi. 17.yy a kadar görevden bile alınması söz konusu değildi, tanzimattan sonra yönetimdeki görvi azalmaya başladı
v Sadaret küthüdası………..Dahiliye nazırı
v Eyaletlerin önetimi……………..Beylerbeyi
v Sancakların yönetimi……………Sancak beyi
v Kazaların yönetimi……………….Kadı
v Köylerin yönetimi…………………Tımar sahibi
v Dirlik araziler………………Has / Zeamet / Tımar
v Yurtluk arazi………….Geliri sınır boylarında görev yapan askerlere verilir
v Ocakık arazi…………..Geliri kale muhafızları ile tersane giderlerine ayrılan arazi
v Mukataa……………….Geliri doğrudan devlet hazinesine giden arazi
v Paşmaklık……………..Hanedan kadınlarına verilen arazi
v Mevat toprak……………..Ölü toprak , gelir getirmeyen, taşlık, kıraç arazi.
v Metruk arazi………………Terkedilmiş araziler
v Tımar ve zamet………………..II. Mahmut zamanında kaldırılarak memurlar maaşa bağlandı
v İltizam sistemi………………..Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla şahıslara verilmesi
v Mültezim………………..Bu ihaleyi kazanan kişi
v Muhtesip…………………Çarşı Pazar denetlemesi yapar, satılan mal fiyatlarını kontrol eder
v Kapan…………Şehirlere gelen sebze ve meyvelerin toplandığı yerlere denir, buraya gelen malın vergilendirilmesinide ‘’kapan emini’’ sağlar
v Beytülmal emini……………….Herhangibir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli kişi
v Bac ve gümrük eminleri………….Kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplar
v Hazine-i Amire………………Vergilerin toplandığı ve harcamaların yapıldığı hazine
v Hazine-i Hassa……………..Dış hazinenin yetişmediği zamanda iç hazineden para aktarılır, yedekte bekletilen hazinedir
v Aşar……………….Müslümanlardan alınan toprak vergisi
v Haraç……………..Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi
v Cizye……………..Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığı alınan vergi
v Örfi vergiler:
• Çift bozanvergisi……….üstüste üç yıl toprağını işlemeyenlerden alınan vergi
• Ağnam…………………….Küçükbaş hayvan vergisi
• Avarız……………………..Olağanüstü durumlarda alınan vergi
• Bac…………………………Pazar yerinde toplanan vergi
• İspençe…………………..Gayrimslim tüccarlardan alınan vergi
• Niyabet………………….Yöneticelerin halktan topladığı çeşitli vergi
• Bennak…………………..Yarım çift toprağı eken evli çiftlerden alınan vergi
• Poşkes……………………Devlet memurlarının halktan topladığı vergi
• Mücerred……………….Bekar çiftçilerden alınan vergi
v Kapıkulu ocakları………………I. Murat zamanında oluşturuldu
v Tımarlı sipahiler (Tamamı türklerden oluşurdu)
• Akıncılar………………….ordunun keşif hizmetlerini görür
• Azaplar……………………kelime anlamı bekar demek, gönüllü kuvvetler
• Deliler…………………….Düşmana korkusuzca saldırdıkları için bu adı almışlar
• Gönüllüler……………….sınırdaki kasaba ve şehirleri korur
• Beşliler……………………kaleleri korurlar
• Yaya ve müsellem ……………….ordunun önünde gidip yolları açar
v İlk osmanlı tersanesi…………………geliboluda I. Beyazıt dönemi
v İlk osmanlı parası……………………Osman bey

v Altın para………….. Fatih Sultan Mehmet
v İlk kağıt para (kaime)…………………Abdülmecid
v Mevkuf………………..Vakfedilen toprak
v Mütevelli……………….Vakıf yöneticisi
v İlk bütçe açığı……………………kanuni dönemi
v İlk Osmanlı bankası………………1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat dönemi)
v Duyunu Umumiyenin kurulması…………1881
v Lonca teşkilatını oluşturanlar:
• Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık törenlerini yönetir, cezaların uygulanmasını sağlar
• Kethüda………….Loncayı dışarda temsil eder
• Nakib……………..Şeyhi temsil eder, esnafla şeyh arasında aracılık yapar
• Yğitbaşı………………Disiplin işleri ve esnefa hammaddedağıtımını yapar
• Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir, mesleğin sırlarını bilen, malların kalitesini bildiren, fiyat belirleyen uzaman
v Osmanlılarda ilk madenin işlenmesi………….Osman Bey
v İlk osmanlı medresesi…………..İznikte, Orhan Bey tarafından kurulmuş
v Enderun……….II. murat döneminde açıldı
v Müzekkilik………………..kitap süsleme sanatı
v Mücellidilik…………………Ciltçilik
v Hat…………………….Güzel yazı sanatı
v Osmanlıda ilk resim sergisi açan kişi…………Şeker Ahmet
v Darülbedayi…………………..Osmanlının şehir tiyatrosu
v Darülelhan………………..1914’te açılan Osmanlı konservatuarı
v Gravür…………………Taş, metal ve ağaç üzerine kat kat yapılan resimlerin kazanmasıyla yapılan süsleme sanatı
v Veziriazamlar ……………….ilk defa Fatih zamanında divana başkanlık etmişler
v Vakanüvis………………..Osmanlı devletinde devletin resmi tarihçisi
v Memleket sandıkları……………….1963te çiftçiye vergi vermek için açıldı
v Ziraat Bankası………..1888
v Avrupa mimarı tarzında yapılan ilk eser……………Nur-u Osmaniye cami
v Arasta……………osmanlılarda aynı işi yapan sanatkarların bulunduğu çarşı
v Narh………………..Malın satış fiyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.