Jeolojik Rapor İçeriği

Öncelikle belitmek isterimki burada bahsi geçen bir raporlama tekniginin ayrıntılarıdır. Burda mesleki açıdan dayanaklar da olduğu gibi standart raporlamada kullanılması gereken bilgiler de mevcutdur. Bu çalışma ile rapor hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat etmiş olacagız.

Konu Başlıklarının Açıklamaları

ÖZET

Hazırlanan raporun bir sayfayı geçmeyecek biçimde özeti verilmelidir. Özet, yapılan tüm çalışmaları
kapsamalı ve sade biçimde hazırlanmalıdır. Özet kısmında referans verilmez.

TEŞEKKÜR

Jeolojik çalışmalar kapsamında çalışmalara doğrudan veya dolaylı olarak katkısı olan kişi veya kuruluşlara,
yaptıkları katkıları da belirtilerek teşekkür edilmelidir.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler sayfası, Ek – 1’de verilen Rapor İçeriği’ne uygun olarak sayfa numaraları ile birlikte
verilmelidir. Sayfa numaralandırmaları Özel sayfalar (bkz. Ek-1) için i, ii, iii, iv… gibi Roma rakamlarıyla,
birinci bölüm olan Giriş bölümünden itibaren kaynaklar da dahil olmak üzere normal rakamlarla
yapılmalıdır. Ek sayfaları numaralandırılmamalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Rapor içinde kullanılan simgelendirmeler ve kısaltmalar açıklamaları ile birlikte verilmelidir.

ŞEKİLLER DİZİNİ

Rapor içinde kullanılan tüm şekiller, şekil numaraları, şekil alt yazıları ve sayfa numaraları ile birlikte
verilmelidir. Rapor içinde kullanılan çizimler, grafikler, resimler şekil olarak kabul edilmelidir.

ÇİZELGELER DİZİNİ

Rapor içinde kullanılan tüm çizelgeler (sıralı satır ve sütun içeren tablolar) çizelge numaraları, çizelge alt
yazıları ve sayfa numaraları ile birlikte verilmelidir.

GİRİŞ

Yapılan çalışma sonrası hazırlanan Jeolojik Rapora geçilmeden önce çalışılan bölgeyi tanıtan, çalışma
amacını anlatan, çalışma yöntemlerini açıklayan ve çalışma yapılan bölgedeki önceki çalışmaları bölgesel
ve yerel olarak aktaran bir giriş bölümü hazırlanmalıdır.

ÇALIŞMA BÖLGESİNİN TANITIMI

Çalışma bölgesinin

a)coğrafik konumunu

b) jeomorfolojik özelliklerini

c) drenaj sistemini

d) iklimini

e)bitki örtüsünü

f) sosyo ekonomik durum ve geçim kaynaklarını v.b. belirten bir kısım hazırlanmalıdır.

Bu bölüm bir yer bulduru haritası ile birlikte sunulmalıdır. Yer bulduru haritasında; çalışma bölgesinin Türkiye içindeki yeri, çalışma bölgesi ve yakın çevresinin ulaşım ağı, drenaj sistemleri, önemli yerleşim merkezleri belirli bir ölçek dahilinde belirtilmelidir.

ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmanın neden yapıldığını belirten ve çalışma amacını savunan bir bölüm hazırlanmalıdır.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Yapılan çalışmalar kapsamında uygulanan yöntemler üç alt başlık (arazi, laboratuvar, büro) halinde sunulmalıdır

.
BÖLGESEL JEOLOJİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Yapılan tüm bilimsel ve uygulamalı çalışmalar mutlaka bir temel üzerine oturtulmalıdır. Yapılan çalışma konusu kapsamında bölgede yapılan önceki çalışmalar derlenmeli (litoloji çalışmaları)’dir. Çalışma yapılan bölgenin geniş ölçekli bölgesel özellikleri gerekli şekil ve haritalar ile sunulmalıdır. Bölgede yapılan daha önceki çalışmalar mutlaka referans verilerek ayrı ayrı kısaca açıklanmalıdır. Konu Başlıklarının Açıklamaları (devam ediyor)

STRATİGRAFİ

Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen birimler-formasyonlar hakkında öz bilgilerin bulunduğu bir kısım hazırlanmalıdır. Bu kısımda, önce incelen birimlerin stratigrafik istifinin sunulduğu kısa bir giriş bölümü bulunmalıdır. Daha sonra çalışma sırasında belirlenen tüm formasyonlara ait özellikler alt başlıklar halinde açıklanmalıdır.

DAĞILIM VE TOPOĞRAFİK GÖRÜNÜM

Formasyonun arazide bulunduğu bölgeler, kapladığı alan ve genel topoğrafik, morfolojik, hidrografik v.b. durumu kısaca yazılmalıdır.

REFERANS KESİT, LOKALİTE VE LİTOLOJİ

Her bir formasyona ait hazirlanan referans kesitler (varsa), lokaliteleri verilmeli ayrıca birimin litolojisine ait bilgiler bu kısımda verilmelidir.

ALT – ÜST SINIRLAR, YANAL – DÜŞEY DEĞİŞİM VE KALINLIK

Formasyonların alt ve üst sınır ilişkileri, yanal ve düşey litoloji değişimleri ve kalınlıklarına ait bilgiler bu kısımda verilmelidir.

FOSİL TOPLULUĞU VE YAŞ

Formasyonun içeriyorsa fosil toplulukları, paleontolojik incelemeleri ve yaşı ile ilgili bilgiler bu kısımda verilmelidir.

KARŞILAŞTIRMA VE YORUM

Formasyonlşarın daha önce diğer bölgelerde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre karşılaştırılması ve ortamsal yorumlandırmaları bu kısımda verilmelidir.

TEKTONİK

Çalışma yapılan bölgede tespit edilen yapısal unsurların değerlendirilmesi tektonik bölümünde aktarılmalıdır. Bu kısım genel özelliklerin aktarıldığı bir giriş alt başlığından sonra Kıvrımlı yapılar, Kırıklı yapılar, Uyumsuzluklar olmak üzere alt bölümlerde incelenmelidir.

KIVRIMLAR

Bölgede varsa saptanan tüm kıvrımlar isimlendirilerek ve yapısal verilerle desteklenerek ayrı ayrı alt bölümler halinde aktarılmalıdır. Her bir kıvrım için morfolojik (uzanım, lokalite, genel morfolojik görünüm..v.b.), topografik, yapısal unsurlar (yapısal veriler, dalım, eksen konumları kanat konumları v.b.) aktarılmalıdır.

KIRIKLI YAPILAR

Çalışma yapılan bölgeye ait kırıklı yapılar tüm yapısal unsurları ile aktarılmalıdır.

FAYLAR

Çalışma yapılan bölgeye ait tüm faylar isimlendirilerek faylara ait tüm yapısal, morfolojik ve topografik unsurlar aktarılmalıdır. Fayın uzanımı, lokalitesi, atımı, türü, karakteri gibi veriler sunulmalıdır. Faylar yorumlanmalı ve yazarın kendi görüsleri ile sunulmalıdr.

EKLEMLER

Ölçülen tüm eklemlere ait yapısal incelemeler gerekli grafikler çizilerek aktarılmalıdır. Eklemlere ait yapısal yorumlar yazar(lar)ın kendi yorumları ile sunulmalıdır.

UYUMSUZLUKLAR

Bölgede bulunan uyumsuzluklar türleri de belirtilerek aktarılmalıdır. Konu Başlıklarının Açıklamaları (devam ediyor)

TEKTONİK YORUM

Tüm yapısal unsurlar değerlendirilerek yazar(lar) kendi görüsleri ile bu kısımda tektonik bir model çıkarmaya çalışmalıdır.

SONUÇLAR

Çalışma sonucunda elde edilen tüm sonuçlar maddeler halinde bilimsel olarak aktarılmalıdır.

KAYNAKLAR

Rapor içerisinde kullanılan tüm referanslar kaynaklar kısmında yazım kurallarına uygun olarak alfabetik sıra ile verilmelidir.

EKLER

Bölgede yapılan çalışmaya bağlı olarak rapor içine sığmayacak büyüklükteki (A4 boyutundan büyük) harita, şekil, tablo v.b. resimlendirmeler Ekler kısmında ayrı sunulmalıdır. Birden fazla ekler numaralandırılmalıdır. Genel Rapor Yazım Kuralları
Rapor yazımı aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılmalıdır.
– Raporlar, A4 boyutunda kağıda bilgisayar kullanılarak hazırlanmalıdır.
– Yazı karakteri Times New Roman ve 12 punto olmalı, satır aralıkları 1,5 tam aralık olmalıdır.
– Yazımda her sayfada sol kenardan 4 cm, alt ve üst sınırlardan 3 cm, sağ kenardan ise 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
– Anlatım mümkün olduğunca açık yalın arı bir türkçe ile bilimsel anlatım ilkelerine uygun ve üçüncü şahıs ağzından aktarılmalıdır.
– Resimlerin numaralandırlması için bölüm başlık numaraları ve sıra numaraları beraber verilmelidir.
Örneğin; ikinci bölümde bulunan birinci şekil için Şekil 2.1, beşinci şekil için 2.5…
– Rapor kapağı, formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.
– Raporlar son halleriyle dosyalanmış veya spirallenmiş olarak sunulmalıdır.

ReferansYazım Kuralları Rapor içinde verilen her kaynak, raporun KAYNAKLAR kısmında mutlaka yer almalıdır. Metin içerisinde referans verilirken aşağıdaki kurallar dikkat edilmelidir. Metin içinde referans verilirken kaynak eserin yazarının soyadı (ilk harfi büyük, diğerleri küçük harf olacak şekilde) ve eserin yayın tarihi yazılmalı, yazar soyadından sonra virgül konulmalıdır. Aynı satırda birkaç yazar adı yer alacaksa tarihlerden sonra noktalı virgül konulmalıdır. Kaynak gösterme aşağıdaki üç
örnekten birine uygun olmalıdır.

Örnekler;

1. Bu fark tanecik sınırında oluşan potansiyel engeli nedeni ile küçülen BCS enerji aralığına
bağlanmaktadır (Aksoy, 1990).
2. Aksoy (1990), bu farkı tanecik sınırında ………… oluşan enerji aralığına bağlamaktadır.
3. Aksoy (1990)’a göre bu fark …………………enerji aralığından kaynaklanmaktadır.
– İki yazarlı eserlerde yazar soyadları arasına “ve “ sözcüğü konulmalıdır.

Örnek;

(Sarıkaya ve Akıl, 1996)
– İkiden fazla yazarlı eserlerde ilk yazar soyadı ve sonra vd. Kısaltması kullanılmalıdır.
Örnek;
(Özsayın vd., 1952)
Metin içinde verilen tüm referansların tam açılımları raporun KAYNAKLAR bölümünde sunulmalıdır.
Kaynaklar kısımında bulunan tüm kaynaklarda mutlaka metin içinde kullanılmış olmalıdır.
Kaynaklar bölümünde tam referans verirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.
Yazar Adı- virgül- ilk ad(lar)ının baş harfi-nokta-virgül-yayın yılı-virgül-belgenin başlığı-virgülyayınlandığı
yer (yayın evi ya da yayın evi)-virgül- cilt no- virgül- sayı no – virgül sayfa no- virgül –
yayınlandığı şehir veya ülke- nokta.
Örnek:
Arpat, E., ve Bingöl, E., 1969, Ege bölgesi graben sisteminin gelişimi üzerine düşünceler, M.T.A. Dergisi.,
73, 1-8 s.
Bozkurt, E., 1996, Metamorphism of paleozoic Schists in the Southern Menderes Massif: field,
petrographic, textural and microstructural evidence, Tr. Journal of Earth science, 5 1996, p:
105-121, Tübitak
Brun, J. P., and Choukroune, P., 1983, Normal faulting, block tilting and decollement in a stretched crust,
Tectonics, v.2, 345-356
Carr, W. J., and Dickey, D. D., 1976, Cenozoic tectonics of eastern Mojave Desert: U.S. Geolgical Survey
Profesional Paper 1000, p 75
Cohen, H.A., Dart, C., Akyüz, H.S. and Barka, A., 1995, Syn-rift sedimantation and structural devolopment
of the Ged

Bir Cevap Yazın