Tünel Planlama ve Projelendirme Çalışmalarında İlke ve Esaslar

Tünel Planlama ve Projelendirme Çalışmalarında İlke ve Esaslar

Tünel mühendisliğinde proje çalışmaları üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki sahada gerçekleştirilecek çalışmalar olup, doğru ve uygulanabilir bir projenin hazırlanabilmesi için gerekli verilerin sağlanmasına yöneliktir. İkinci aşama çalışmalar laboratuarda deneysel araştırmalar olup, buradan sağlanacak olan verilen yorumlanması, sahada yapılmış olan gözlemlerle ilişkilendirilmesi, tasarımın ekonomik olması için önemlidir. Son aşama çalışmalar ofis çalışmaları olup; bu aşamada…

Oval Delikli ve Sürtünmeli Sabitleyiciler – Bulonlu Birleşimler

Oval Delikli ve Sürtünmeli Sabitleyiciler – Bulonlu Birleşimler

Yapıların deprem güvenlikleri, esas olarak; taşıyıcı sistemlerinin konfi-gürasyonuna, malzemesine ve bulundukları zemin koşullarına bağlıdır. Bunlardan ilk iki paramet-re, deprem hareketinin oluşturduğu enerjiyi sönümlemede etkili olur-ken, üçüncü parametreye ise bu enerjinin kaynağı gözüyle bakmak mümkündür. Depreme dayanıklı yapı tasarımına, mekanikten bilinen, enerjinin korunumu gözüyle bakılırsa, iyi tasarlanmış bir yapı için (1) eşitliği yazılabilir.

Betonun Bileşenleri

Betonun Bileşenleri

Betonu oluşturan hammaddeler agrega ( ince ve kaba ), su, çimento, kimyasal ve m ineral katkılardır. Bileşen malzemeler, betonun dayanıklılığını olumsuz etkileyebilecek veya donatı korozyonuna sebep olabilecek miktarda zararlı madde içermemeli ve betonda kullanım amacına uygun olmalıdır.

Yapısal Jeoloji

Yapısal Jeoloji

Yapısal Jeoloji: Değişik türde fay, kıvrım, sil, dayk gibi jeolojik yapıların etkin olduğu dünya kabuğunun yapısını inceler, küçük ölçekli yapıların orijini, oluşumu, sınıflandırılması, yayılımı ve birbirleriyle olan ilişkilerle ilgilenir.