Tez Yazım Kuralları

Tez yazılması işi üniversitelerin çeşitli safhalarında olabilmekle beraber, yazılan tezlerin siz öğrencilere neler katabileceğinin farkında olmalısınız. Tez yasılması işi birçok arkadaşımıza gereksiz angarya bir iş gibi gelse de, kendi gelişimini tamamlayabilmek açısından çok önemli bilgilerin araştırılarak bir sunum yapılması işi konu ile ilgili oldukça fazla bilginin öğrenilmesini de sağlamaktadır. Bu yazımızda da tez yazımında bulunabilen yöntem ve yazım şekli ile ilğili bilgiler vermeye çalıştım.

TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA

Tez Önerisi Hazırlama Süresi

 Ders dönemi içinde derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri, ders döneminin bitiminden sonra diğer yarıyıl başlangıcına kadar danışman(lar)ının gözetiminde yapacağı tezin konusunu, amacını, önemini ve yöntemini kapsayan bir tez önerisi hazırlar ve ilgili anabilim dalı başkanlığına sunar (öğrenci normal süresi içinde tez önerisi vermemişse tez önerisi reddedilmiş sayılır). Anabilim Dalı Başkanlığı sunulan tez önerisini onayladıktan sonra en geç bir hafta (7 gün) içinde enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla kesinleşir ve karar tarihinden itibaren öğrenci tezini çalışmaya başlamış sayılır. Bu süre sınırlarına uymayan öğrencilerin kaybettikleri süreler yasal tez hazırlama süresinden sayılır.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez izleme komitesi kurulan öğrenci, yeterlik sınavında başarılı olduğu tarihten itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesine sunar. Yapılan savunma sınavında başarılı olan öğrencinin tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve tez hazırlama süresi, yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren başlar.

Tez Önerisi Hazırlama Biçimi

–               Tez Adı: Tezin konusunu açıkça belirtmelidir. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel adlar kullanılmamalıdır ancak konuyu ifade edemeyecek kadar kapalı ve kısa da olmamalıdır.

–               Tez Konusu: Hangi konu üzerinde çalışılacağı açık bir şekilde belirtilmelidir.

–               Tezin Amacı: Hazırlanacak tezin ne için ve hangi amaçla yapıldığı net bir şekilde ortaya  konularak, daha  önce yapılan çalışmalar varsa bunlardan ayrılan yanları ve bu konuda tezin katkısının ne olacağı açıkça belirtilmelidir.

–               Uygulanacak Yöntem: Tez hazırlanmasında izlenecek olan kaynak taraması, arşiv araştırması, deneysel çalışma vb. yöntemlerden hangilerinin kullanılacağı belirtilir. Çalışmanın özelliğine göre hangi araç ve materyallerin hangi yer ve zamanda kullanılacağı gibi hususlar belirtilmelidir.

Tez Teslimi

Tez önerisi kabul edilen ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler (enstitünün istediği kadar) tezin düzeltmeleri yapılmış son halini ciltlenmiş olarak teslim eder. Tez veri formu öğrenci tarafından doldurularak İngilizce ve Türkçe özet ile birlikte birer nüsha teslim edilmelidir. Enstitüye tezlerle birlikte 4 adet CD teslim edilir. CD‘lerin ikisinde sadece tez özetleri ve diğer ikisinde de tez pdf formatında yer almalıdır (YÖK Başkanlığının istediği belgelerde imzalanmalıdır).

Kağıt Özellikleri

Tezler, en az 80 en çok 100 gramajlı ve kaliteli  beyaz kağıda yazılmalıdır. Kullanılacak kağıt A4 formunda olup, tez ciltlendikten sonra  20.0 x 28.5 cm boyutlarından daha küçük olmamalıdır.

Yazı Özellikleri

Tezler, bilgisayar ile yazılır. Bilgisayar ile yazımda en az 24 iğneli (yeni şeritli), püskürtmeli  ya da lazer yazıcı kullanılmalıdır. Yazı, kağıdın yalnız bir yüzüne yazılır. Tez metninde kullanılacak harf büyüklüğü 12 punto (Times Roman veya Helvetica) olmalıdır. Metin 1.5 satır aralıkla, şekil altı ve tabloların açıklamaları 1 satır aralıkla yazılmalıdır. Ana başlıklar, bölüm başlıkları ve alt başlıklar ile başlığı izleyen ilk paragrafı arasında 1 satır boşluk, başlıklarla bir önceki paragraf metni arasında 1.5 satır boşluk, paragraflar arasında ise 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Her noktalama işaretinden sonra bir karakter boşluk bulunmalıdır.

Sayfa Düzeni

Sayfanın üst kenarında 3.5 cm, sol kenarından 4 cm, alt ve sağ kenarlarından 2 cm boşluk bulunmalıdır. Başlıklar da bu çerçeveyi taşmamalıdır (EK A.1). Ana bölüm başlıklarını içeren sayfada üstten 7 cm boşluk bırakılmalı ve sayfaya numara verilmemelidir. Yazı blok sistemine göre  (paragraf girintisiz ) yerleştirilmelidir.

Sayfaların Numaralandırılması

Sayfa numarası, metin blokunu  ortalayacak şekilde sayfa altına yazılır (EK A.1). Tezin biçimine ilişkin kuralların yer aldığı sayfalar romen rakamları (i,ii,iii, …..v.b.) ile, diğer sayfalar normal rakamlarla numaralandırılır.  Ana bölüm başlıklarını içeren sayfalar numaralandırılmaya katılır, fakat numaralar sayfa üzerine yazılmaz.

TEZ YAZIM KURALLARI

Tez Yazım Planı

Tezler biçim bakımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır.

Tez Başlangıç sayfaları, tez metni, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş olarak adlandırılan kısımlardan oluşur. Buna göre tez sayfalarının dizilimi:

–                     Dış kapak

–                     İç kapak

–                     Jüri Onay sayfası

–                     Türkçe özet

–                     İngilizce özet

–                     Önsöz

–                     İçindekiler

–                     Tablolar listesi

–                     Şekiller listesi

–                     Ekler listesi

–                     Semboller ve kısaltmalar listesi

–                     Giriş

–                     Bölümler

–                     Sonuç ve öneriler

–                     Kaynaklar

–                     Ekler (varsa)

–                     Özgeçmiş

–                     Arka dış kapak

Dış Kapak

Tezin dış kapağı yazılarında tüm yazılar büyük yazılmalıdır.

Tez dış kapağında sırasıyla üniversite adı, enstitü adı, anabilim dalı, bilim dalı, tezin başlığı, tezin türü, tez yazarının adı, tezin sunulduğu tarih (yıl) ve tezin sunulduğu yer yazılır (EK A.2). Enstitü adı, anabilim dalı, bilim dalı, tezin türü, tezin sunulduğu yer ve tarih 16 punto, tezin başlığı 18 punto Times New Roman veya Helvetica, tez yazarının adı ve soyadı ise 13 punto Times New Roman veya Helvetica ile yazılmalıdır. Tezin dış kapağının sırtına sırasıyla tez yazarının adı, soyadı, tezin türü, sunulduğu üniversite, anabilim dalı ve sunulduğu yıl 12 punto Times New Roman ile yazılmalıdır (EK A.3).

İç Kapak

İç kapak yazıları, tez yazımında kullanılan A4 kağıdı üzerine yazılmalıdır. Tez iç kapak sayfasının içeriği, sayfa düzeni ve yazı büyüklüğü dış kapağın aynı olmalı; ancak öğrenci adından sonra tez danışmanının (varsa ikinci tez danışmanının da) unvanı, adı ve soyadı yazılmalıdır (EK A.4). Dış kapak ile iç kapak sayfası arasında ve arka kapak ile tezin son sayfası arasında boş bir sayfa bırakılmalıdır.

Onay ve Kabul Sayfası

Tez jürisinin ve enstitü müdürünün imzasını içeren onay sayfası EK A.5’de verildiği biçimde hazırlanmalıdır. Bu sayfada yer alan kişilerin akademik unvanı kısa, ad ve soyadları ise tam olarak yazılmalıdır.

Önsöz

Bu bölümde, tezi hazırlayan tarafından çalışma ile ilgili vurgulanmak istenen ek bilgilerden, çalışmayı kısıtlayıcı ve/veya kolaylaştırıcı etkenlerden söz edilir. Çalışmada izlenen yöntemler, yaklaşım biçimleri, inceleme ve araştırma safhasında elde edilen bulguların teze yansıyış biçimi anlatılır. Önsözün son kısmında; tez çalışmasında ve tezin hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişilerle, olağan görevi dışında katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir. Ayrıca, teşekkür sayfası bulunmaz. Teşekkür edilen kişinin unvanı (varsa), adı, soyadı, görevli olduğu kuruluş (parantez içinde kısaltma yapılarak) yazıldıktan sonra çalışmaya olan katkısı kısa ve özlü bir cümle ile belirtilmelidir. Tez çalışması bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise, projenin adı ve proje numarası ile projeyi destekleyen kuruluşun adı da bu bölümde yer almalıdır. Önsöz bir sayfayı geçmemelidir. Ön sözün yazıldığı sayfanın sağ altında ay ve yıl, yazarın adı ve soyadı yer alır.

Türkçe ve İngilizce Özet

Türkçe ve İngilizce hazırlanan özet sayfaları ayrı ayrı yazılmalı ve İngilizce özet Türkçe özetten sonraki sayfada yer almalıdır. Özet (abstract) kısa olup tek paragraf halinde, en çok 300 kelime olmalıdır (EK A.6). Tez başlangıç sayfalarının ilk sayfa numarası (i) bu sayfadan itibaren verilmelidir. Özet okurun kısa bir göz atma ile fazla zaman harcamadan, yapılan çalışma hakkında hızla fikir sahibi olmasını sağlayacak içerikte olmalıdır. Özet okunduktan sonra konuya ilgi duyan okur, tezin diğer bölümlerini de (öncelikle sonuçlar bölümünü) inceleyebilir. Özet, bu ilkeler doğrultusunda, yalnızca tezin ana hatları hakkında bilgi vermelidir. Yazar, özet yazımında öncelikle okurun ne tür bilgileri arayacağını dikkatle düşünmeli ve bu bilgileri içerecek biçimde özet kaleme alınmalıdır. Tez özeti, asıl tez metniyle kıyaslandığında, kısa olması nedeniyle elektronik ortam üzerinden çok daha geniş bir okur kitlesine ulaşma olanağına sahiptir. Yazar, bu durumu dikkate alarak çalışmasının diğer bireylere hızla ulaşabilmesi ve kolayca anlaşılabilmesi için bu bölümün hazırlanmasında gereken titizliği göstermelidir. Özette, tez çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve varılan sonuç(lar), açık, öz olarak belirtilmeli, bunlar yapılırken edilgen kip kullanılmalıdır. Özet yazımında ‘amaç’, ‘kapsam’, ‘yöntem’, ‘sonuç’, gibi alt başlıklar kullanılmamalıdır. Özet sayfası, tek başına yayımlanabileceği için, bu sayfada başka çalışmalara değinilmemeli ve kaynak verilmemelidir. Türkçe ve İngilizce özet sayfasının altında anahtar kelimeler de belirtilmelidir.

Yazarın büyük emekler vererek hazırladığı tez çalışmasının yaygın olarak duyurulması yönündeki en önemli araçlardan biri “Anahtar kelimeler”dir (Key words). Anahtar kelimelerin rasgele seçilmesi yerine, ilgili bilim dalının bilgi veri tabanlarınca kullanılan kelimeler dikkate alınmalı ve tez başlığına uygun kelimeler seçilmelidir. Yazar, ilgili bilim alanına ait anahtar kelime seçiminde ilgili öneriler için uluslararası periyodiklerden yararlanabilir.

İçindekiler

İçindekiler yazılırken ana başlıklar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Tez metninde yer alan bütün bölüm ve alt bölüm başlıkları, kaynaklar (ve varsa ekler) içindekiler dizininde eksiksiz olarak metin içindeki numaraları ile birlikte verilmelidir. Tezde kullanılan her başlık içindekiler dizininde hiçbir değişiklik olmaksızın aynen verilmelidir. Ana başlıklar büyük ve koyu harflerle, alt başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde normal tonda yazılmalıdır.

Tablo, Şekil vb. Listeler

Tablo, çizim, resim, fotoğraf ve şekiller liste halinde düzenlenmelidir. Tablo, çizim, resim vb. listelerinin her biri için ayrı sayfalar kullanılacaktır. Listelerin başlıkları (Tablolar Listesi, Şekiller Listesi vb.) yalnızca ilk sayfada yazılmalı, liste bir sayfadan uzun ise ikinci ve diğer sayfalara başlık yazılmamalıdır. Tablo, şekil vb. listeler metin içerisinde yer alan aynı numaraları ve başlıkları taşımalıdır.

Semboller ve Kısaltmalar

Semboller ve kısaltmalar bu başlık altında yazılmalı ve önce uzun adları alt alta verilmeli; kısaltmaları ise karşılarında gösterilmelidir. Semboller ve kısaltmalar uzun yazımları alfabetik sırasıyla verilmelidir. Tezde sıkça kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde yalnız bir kez açıklamasından sonra parantez içinde verilmelidir. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda, her sözcüğün baş harfinden sonra nokta konmalıdır. (Örneğin, M.T.A., H.Ü., O.D.T.Ü. gibi). Ancak, TÜBİTAK, NATO, USA, AB, UNESCO, TBMM gibi tekdüze kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmamalıdır. Coğrafi yönlerin kısaltmaları kullanılacaksa, yönlerin Türkçe ilk harfleri kullanılmalıdır. (Örneğin; D, B, GB, KD gibi). Tez yazımında örnek alınabilecek bazı kısaltmalar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Semboller ve kısaltmalar
Adı geçen eser a.g.e.
Adı geçen gazete a.g.g.
Adı geçen makale a.g.m
Adı geçen tez a.g.t.
Aktarma Akt.
Aynı eser/yer a.e.
Bakınız bkz.
Basım tarihi yok t.y.
Basım yeri yok y.y.
Çeviren Çev.
Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler vd.
Damga Vergisi Kanunu DVK
Editör/yayına hazırlayan Ed.
Eserin bütününe atıf b.a.
Eserin kendi içinde aşağıya atıf bkz:a
Eserin kendi içinde yukarıya atıf bkz.yuk.
Karşı görüş k.g.
Karşılaştırınız krş.
Milli Eğitim Bakanlığı MEB
Sayfa/sayfalar s./ss.
Aynı yazarın sonraki bir yerde belirtilmesi a.y
ve benzeri/ve benzerleri vb.

TEZ METNİ BÖLÜMLERİ

Tezin metni, tezin içerisindeki ana bölümler ile onların alt bölümlerinden oluşan bir plan içerisinde sunulmalıdır. Tez, giriş, genel bilgiler, yöntemler, bulgular, tartışma-sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Tez metni yazımında sayfa sınırlaması yoktur.

Giriş

Tezin ilk ve önemli bölümlerinden birincisini oluşturan giriş bölümü, GİRİŞ başlığı altında yazılmalıdır. Tezin konusu, amacı ve öneminin açıklandığı bölümdür. Eğer tez çalışmasında ve yazımında olağan dışı ve/veya tartışmalı bir adlandırma, sınıflama ve kavram kullanılmışsa, bunların açıklaması giriş bölümünde yapılmalıdır. Giriş bölümünün son kısmında çalışmada verilen bölümler ve bölümlerde hangi konulara değinildiği de genel olarak belirtilmelidir.

Genel Bilgiler

 Bu bölümde tez konusu ile ilgili temel bilgiler ve daha önce yapılan çalışmalar anlatılır. Tezin bu çalışmalara göre durumu ortaya konur. Bu bölüm tez konusunun niteliğine ve bilim alanına göre farklı başlıklar veya alt başlıklar halinde verilebilir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar tez konusuna ilişkin daha önce yapılan çalışmalar ve araştırmalar, geçmişten başlayarak günümüze kadar incelenir ve tez konusunun önemi, bu çalışmalardan veya araştırmalardan farklılığı ortaya konur.

Yöntemler

Tezin üçüncü bölümü, MATERYAL VE YÖNTEM ’den oluşur. Materyaller, üzerinde çalışılan ya da çalışmada kullanılan objelerdir. Bu bölümde yapılan çalışmada kullanılan yöntemler ve teknikler ile bunların uygulanış biçimleri açıklanır. Materyalin özellikleri, kullanılma şekli vb. bilgiler bu bölümde yer almalıdır. Yöntemler ise, araştırmanın amacına ulaşmasında kullanılan teknik ya da tekniklerdir. Kullanılan yöntem ya da yöntemlerin açık ve anlaşılır bir şekilde bu bölümde anlatılması gerekir. Eğer kullanılan yöntem uluslararası düzeyde standartlaşmış bir yöntemse, yöntemin yalnızca kaynak gösterilerek adının verilmesi yeterli olabilir. Standart bir yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmışsa yöntem ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Bulgular

Çalışma sonucunda elde edilen verilerin takdim edildiği ve tartışıldığı bölümdür. Tez çalışmasının bulgular bölümünde, elde edilen sonuçlar olabildiğince öz; fakat, açık ve seçik olarak yazılmalıdır.

Tartışma – Sonuç  ve  Öneriler

Bu bölüm, tezde elde edilen bulguların literatür çalışmaları ve yapılan araştırma ışığında genel olarak yorumlanması, teori ve uygulamadaki önemi ile doğruluk değerinin bir mantıksal düzen çerçevesinde tartışılmasından oluşan bölümdür. Elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalar ile karşılaştırması ve araştırıcının yorumu ile birlikte tartışma bölümünde belirtilir. Ayrıca, elde edilen sonuçlara göre konu ile ilgili geliştirilen öneriler de bu bölümde verilir.

Alıntı Yapma

Alıntı yapmada temel ilke, tezde; neyin, nereden ve nasıl alındığını gösterebilmektir. Alıntı yapmanın amacı, yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak; araştırmada ileri sürülen görüş ve olguların varlığını belirterek, tezi yazanın, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak ve tezi okuyana aynı konuda, yararlanabileceği önemli kaynakları tanıtmaktır.

Herhangi bir çalışmadan yapılan doğrudan alıntılar tırnak “…” içinde yazılır. Bu alıntılar iki satırdan fazla ise, bunlar ana metinden ayrı, satırbaşından 2 cm içeriden olacak şekilde metinden 2 punto daha küçük ve ayrı paragraf halinde yazılır (EK A.7).

Kaynak Gösterme (Gönderme)

Göndermede bulunma (kaynak gösterme) ve göndermeye dipnot verme, bilimsel bir çalışmanın vazgeçilmez ögeleridir. Göndermede bulunmanın temel amacı, araştırmacının kendi tezlerini ya da kendi konumunu oluştururken dayandığı, eleştirdiği ya da tartıştığı vb. kaynakları göstermektir. Gönderme genellikle;

a)            Çalışma sırasında bir başka çalışmanın belirli bir cümle, paragraf ya da kavramının, tartışma, eleştirme ya da vurgulama amacıyla ödünç alınması,

b)            Bir başka çalışmanın özel bir bölümü, cümlesi, kavramı vb. yerine, çalışmanın bütününden etkilenilmesi ya da o çalışmanın genel yargısının eleştirilmesi, değerlendirilmesi,

c)            Çalışma sırasında değerlendirilen, eleştirilen vb. çalışmaların belirli kısımlarının kullanıldığının gösterilmesi amacıyla yapılır.

Kaynak göstermede iki farklı yöntem kullanılabilir: Bağlaç Yöntemiyle kaynak gösterme (metin içi kaynak gösterme) veya Dipnotla kaynak gösterme.

Bağlaç yöntemi ile kaynak gösterme (gönderme)

Metin içi kaynak gösteriminde; yazar soyadı, tarih ve sayfa numarası belirtilir. Bunun için aşağıda verilen kaynak gösterim biçimleri uygulanır:

a) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

            ……….. (Ergülen, 2003:9)

b) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

            ……….. (Özulucan, 1997) veya  Özulucan (1997)’ın belirttiği gibi ……..

c) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

            ………. (Özulucan ve Doğan, 2004:25-29)

d) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

            .… (İnal vd., 2003:18) veya İnal vd. (2003:18)’ne göre ……..

e) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

            ……….. (Gürbüz, 2002:17-20; Örnek, 2002:18)

f) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

            ……….. (Tutar, 2002 a:24-30; b:120-130)

g) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

            ……….. (Demircan, 2001:18; 2003:58-60)

h) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

            ……….. (Tutar ve Tutar, 1998:153)

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

            ……….. (Yolsuzluk kuramı, 2004:12)

i) Anonim yayına gönderme;

            ……….. (Anonim, 1995:6)

j) Görüşmeye gönderme;

            ………. (H.Uygun, görüşme. 19 Aralık, 2004)

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

            ………. (Mortgage ile Faizler Düşüyor, Hürriyet, 06.12.2005)

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

            ……….. (Aydınoğlu, 1998)

m) Kuruma gönderme;

            ……….. (Türkiye İstatistik Kurumu, 2004)

n)  Kurum sitesine gönderme;

            ………….. (www.basbakanlik.gov.tr)

o) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

            ………. (Demirel, t.y.:25-30)

Dipnotla kaynak gösterme

Dipnotlu kaynak gösterme yönteminde önce metin içinde geçen ve herhangi bir kaynaktan alıntı ve aktarma sözden, bir isim, kavram veya konu sözcüğünden hemen sonra ya da cümle veya paragraf sonuna dipnot numarası üst simge şeklinde verilir. Dipnot numarası sayfanın sonuna bir çizgi çizilerek o sayfadaki dipnotlar sırayla bu çizginin altına yazılır. Dipnotları göstermek için kullanılan rakamlar, metinle ilgili kelimenin üzerine yazılır. Dipnotlar, bütün çalışma boyunca baştan sona sırayla numaralandırılır. Dipnot numarası dipnotta yazar adının ön üstüne (üst simge şeklinde) yazılarak verilir.

Bir kaynağa ilk kez başvurulduğunda onun dipnotta yazımı ile ikinci ve daha sonraki yazımları birbirinden farklıdır. Bir kaynağa ilk kez yapılan başvuruda, kaynakla ilgili tüm bilgiler verilir. İki veya daha fazla göndermeler için Tablo 1’de yer alan bibliyografik bilgiler kullanılır.

Kaynak kişilere gönderme yapılırken kişinin adı ve soyadı, doğum yılı, eğitim durumu, mesleği ve yaşadığı yer verilmelidir. Kaynağı belli olmayan eserlerde, anonim yazılarak, kaynağın tespit edildiği yıl ve yer yazılmalıdır.

Dipnotla kaynak gösterme ile ilgili örnekler aşağıda verilmiştir:

a) Tek yazarlı kitap;

Remzi Kılıç. (2001).XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, Tez Yayınları, İstanbul, ss. 23-28

6-7 Eylül Olayları Fotoğraflar Belgeler : Fahri Çoker Arşivi. Tarih Vakfı Yayınları (2005), 2. Baskı, Ankara, s.129

b) İki yazarlı kitap;

Mehmet Seçer ve Yakup Seçer. (1978). Toplumsal Olaylara Çözüm Önerileri. TODAİE Yayınları, Ankara, s.42.

c) İkiden çok yazarlı kitap;

Murat Gönül vd. (1989). ASALA Örgütü Eylemleri (1980-1990). SBF Yayınları, Ankara, ss.27-41.

ç) Bir kurumun kitabı;

Devlet İstatistik Enstitüsü. (2004). Rakamlarla Türkiye Ekonomisi 2003. DİE Yayınları, Ankara, ss.20-31.

d) Çeviri kitap;              

Benazus, Hanri. (2005). Belgelerle Mustafa Kemal ve Vahdettin. Genç, Ö. (Çev.), Mor Kalem Yayınları, Niğde, s.17.

Peck, Scot. (2003). Kötülüğün Psikolojisi. Şener, A. (Çev.), Arkadaş Yayınları, 7.Baskı, Ankara, ss.677-694.

e) Kitapta bölüm;

İbrahim Örnek ve Muhittin Kaplan. (2004). Dış Ticaret ve Kalkınma. Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Taban, S. ve Kar, M. (Ed.). Ekin Kitap Evi, Bursa, s.22.

f) Derleyen, hazırlayan;

Ayhan Dikici vd. (1996). Aile Yapısında Masallar. (Der.), Niğde Üniversitesi Yayını, Niğde, ss.66-67.

Rene Lourau. (1982). Economics of Trade and Devolopment. (Ed.), John Brown, London, p.231.

g) Çok ciltli yayınlar;

İsmail H.Uzunçarşılı. (1973). Osmanlı Tarihi.TTK, c.III, Ankara, s.126.

Fahir Armaoğlu. (1991). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1919-1980). Türkiye İş Bankası Yayınları, c.I, Ankara, s.192.

h) Seri yayınlar;

Halil Seyidoğlu. (1982). Türkiye’de Sanayileşme ve Dış Ticaret Politikaları. Ekonomik ve Araştırmalar Serisi, No: 2, Turhan Kitap Evi, Ankara, s.15.

ı) Yazar adı olmayan yazı;

Avrupa’da dil öğrenimi. ( 2000). Avrupa Dergisi, s.15.

i) Dergiler;

Murat . (1995). “Changing models of university government in Turkey. Minerva”, 33(2):149-169.

Metin Yıldırım. (2001). “Para kurulu ve Türkiye Kasım 2000 krizi.” Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):18-24.

j) Yıllıklar;

Devlet İstatistik Enstitüsü. (1999). Türkiye İstatistik Yıllığı-1998. DİE Yayınları, Ankara, s.20.

k) Aylık bültenler;

Maliye Bakanlığı. (1997). Aylık ekonomik göstergeler. Eylül-Ekim, s. 23.

l) Gazeteler;

“Borsa yatırımcıları ne yapmalı?”. Milliyet, 26.06.2000, s.4.

Okan Müderrisoğlu. “Kriz Kapıda.” Sabah, 20.10.2001, s.12.

m) Ansiklopedi;

Ömer C.Saraç. (1973). Milli gelir. Ak İktisat Ansiklopedisi, Ak Yayınları, c.II, İstanbul, ss.20-30.

n) Tezler;

Rüstem Yanar. (2001). Finansal Globalleşme ve Ekonomik Krizler: 1999 Sonrası Türkiye Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, s.75.

Fadime Yalçın. (2005). A Study of the Extend to Which Receptive Types of Vocabulary Tests Indicate Subjects’ Depth of Vocabulary Knowledge (a Case Study in a Secondary School Medium). Master’s of Art Thesis, Graduate School of Social Sciences, Niğde, pp.77-81.

o) Aynı yayının farklı sayfasına gönderme;

Yıldırım, a.g.m., s.20.

Uzunçarşılı, a.g.e., ss.126-129.

ö) Klasik eserler (Eserlerin cilt numarası küçük Romen rakamı ile belirtilir);

Aristotales, Nikomakhos’a Etik, i ,10, s.23.

p) Kutsal kitaplar;

Kur’an, 39. Zümer Sûresi, Ayet 9

 r) Ulusal bilimsel toplantı;

Berrin Uçkun. (2000). “Construction of a summarization score key through colleague conferencing”. 6. METU International ELT Convention, 25-27 May, Ankara pp.114-118.

Filiz Tılfarlıoğlu. (2000). Cumhuriyet dönemi öğretmen yetiştirilmesine tarihsel bir bakış. 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme  Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Çanakkale, ss.50-62.

s) Bildiri kitabı;

Celal Pekdoğan. (1998). Meslek hayatının 25. yılında Prof. Dr. Abdülhalük Çay armağanı. Niğde İktisat Mıntıkası Kongresi, c.II, Ankara, s.777.

ş) Aktarmalar;

Vahit Türk. (2000). Türklük Bilgisine Giriş. (Akt.). Birleşik Yayıncılık, İstanbul, s.32

t) Elektronik kaynak;

John N.Berry. (2000) “Educate library leaders.” Library Journal, February 15, 1998, http://www.epnet.com/ehost (30.03.2000)

Jale Burak. (2003). “Televizyonların tüketici üzerindeki etkisi.” Tüketici Dergisi, 4:291-307, http://www.tuketici.org.tr/tuketici/xap (10.02.2003).

Türk Kadınlar Derneği. (2004).Kadınlar yeni kanun tasarısı için ayakta.”Ankara, http://www.tkd.com/ktk/basin.html (22.10.2004)

Hill, [email protected]. “War report”.

Mert Gök’e kişisel e-posta, [email protected] (08.04.2004)

Pine Guest. Kişisel görüşme. Telnet://word.sensemedia.net (25.07.2004).

u) Aynı yazarın farklı makalelerine gönderme;

Yıldırım, (2002), a.g.m., s.20.

Yıldırım, (2004), a.g.m., ss.154-178.

ü) Kaynak kişiye gönderme;

Damla Güneş, 1929, Okur yazar değil, Ev hanımı, Konya Derbent.

v) Kaynağı belli olmayan yöresel bir bilgi için gönderme;

Anonim, (2005), Konya Derbent.

KAYNAKLAR

Kaynak, “KAYNAKLAR” başlığı altında ve yeni bir sayfadan başlamak üzere yazılmalıdır. Kaynaklar yazılırken yazarların tümünün adları verilmelidir. Araştırmacı çalışmasında kullandığı kaynakları yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre yazmalıdır. Her kaynağın yazımında birinci satır hariç diğer tüm satırları 1 cm içeriden yazılır. Aynı yazarın birden fazla eserine gönderme yapıldığında kaynaklar basım yılına göre eskiden yeniye doğru verilir. Yazarın aynı tarihli birden fazla yayını varsa, yayın tarihi yanına a, b gibi harfler konarak kaynaklar birbirinden ayrılır. Kaynaklarda mutlaka yararlanılan kaynağın sayfa numarası (numaraları) verilmelidir.

Birden fazla yazar varsa, son yazarı yazmadan önce “ve” kullanılmalıdır. Yazarı belli olmayan eserlerde, makale başlığı yazar adı yerine yazılmalıdır.

Kaynaklar aşağıdaki örneklere göre yazılmalı ve düzenlenmelidir:

a) Kitap;

               BENTON, L., Castells, M. ve Portes, A. (1989). İnformal Economy. The John Hopkins University Press, Baltimore, pp.47-59.

               HALİS, M.  (2000). Uygulamadan Paradigmaya: TKY ve 150 9000 Kalite Güvence Sistemleri. Beta Yayınları, İstanbul, ss.20-40.

               BAYAT, F. (2003). Köroğlu: Şamandan Aşıka, Alpten Erene. Akçağ, Ankara, ss.47-53.

               MACİT, M., İSEN, M., HORATO, O., KILIÇ, F. ve AKSOYAK, İ.H. (2003). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafikler Yayınları, No: 10, 2.Baskı, Ankara, ss.67-73.

b) Dergide, bültende makale;

               ÖZSABUNCUOĞLU, İ.H. (1995). “Economic analysis of flat plate collectors of solar energy.” Energy Policy, 23(9):755-763.

               DOĞU, A. (2001). “Umumi Harp’in ve Mütareke’nin kıskacında yozlaşan İstanbul ve bir roman.” Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):231-243.

c) Derleme;

               LETHERIDGE, S. ve CANNON, C.R. (1980). Bilingual Education: Teaching English as a Second  Language. (Der.),Praeger, New York, pp.49-59.

               GÜZEL, A. (1988). Türk ekonomisinde son gelişmeler. (Der.). Türk Ekonomisi. Güleryılmaz, A. (Ed.), Türkiye Halk Bankası Kültür Yayınları Serisi, No: 12, Ankara, ss.146-182.

d) Çeviri;

            SMITH, A.D. (1996). Toplumsal Değişme Anlayışı. Oksay, Ü. (Çev.), Gündoğan Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, ss.33-40.

e) Yazar adı olmadığında;

               COLLEGE, Bound Seniors. (1979). Princeton. N.J. College Board Publications, New York, pp.28-35.

               AKTÜEL. Haziran 1999. “Körfez savaşı sendromu.”. ss.143-146.

f) Gazeteler;

               MİLLİYET. (15 Mart, 2005). Avro’ya geçen ülkelerde işsizlik azalmadı.

g) Ansiklopedi içinde makale;

               FİRDEVS, C.J. (1994). Psikometri. R.L. Kornuk (Ed.), Psikoloji Ansiklopedisi, Remzi Kitap Evi, c.III, 2.Baskı, İstanbul, ss.234-247.

h) Tezler;

               BAĞÇECİ, B. (2002). Orta Öğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine, İlişkin                                    Toplumsal Tutumlar (Niğde İli Örneği). Doktora Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, ss.123-145.

ı) Aynı yazarın aynı yılda iki ayrı eseri;

            ERKMEN, O. (2001a). “Antimicrobial effect of pressurized carbon dioxide on Yersinia enterocolitica in broth and foods.” Food Science and Technology International, 7(3):245-250.

Erkmen, O. (2001b). “Effects of high pressure carbon dioxide on Escherichia coli in nutrient broth and milk.” International Journal of Food Microbiology, 65(1-2):133-137.

i) Yayımlanmış görüşme;

               ALSU, E. (Ocak 2004). “Süreyya Serdengeçti ile görüşme. Merkez Bankası Başkanı.” Kapital, 210:39.

j) Sempozyum/kurultay bildiri kitapları;

               CHADDOCK, T.E., CARLSON, G.M. ve HAMILTON, C.L. (1974). “Gastric emptying of a nutritionally balanced diet in the rhesus monkey.” Proceedings of the Fourth International Symposium on Gastrointestional Motility, Daniel, E.E. (Ed.), Mitchell Press, New York, ss.8-12.

               PEKDOĞAN, C. (2003). “Antep’de Türk-Ermeni ilişkileri: 1895-1922. Avrasya Statejik Araştırmaları”, Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, c.III, Ankara, ss.143-462.

k) Baskıdaki yayın;

               ERSEL. A. (in press). The Turkish pendulum between globalization and security: from the late Ottoman era to the 1930s. Middle Eastern Studies.

ÖNLER, Z. (basımda). “Ünsüz ötümlüleşmesi.” Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Dergisi.

l) Kanunlardan alıntı yapma;

            Yükseköğretim Personel Kanunu, (1983), Md.14.

m) Elektronik kaynak; 

               HIRO, D. (1998). Politics Lebanon: Lebanese voting again. IPS World News, ss.17-25, http://www.oneworld.org/ips2 (20.02.2000).

               AKAL, C.B. (Ocak 2003). Hukuka karşı haklar. http://www.dogubati.com.tr (10.06.2003).

               AKTAN, C.C. Homepage: http://www.canaktan.org (10.06.2003).

KAYNAK  KİŞİLER

Kaynak kişiler, “KAYNAKLAR KİŞİLER” başlığı altında ve yeni bir sayfadan başlamak üzere yazılmalıdır. Kaynk kişiler yazılırken kişinin adı ve soyadı, doğum yılı, eğitim durumu, mesleği ve yaşadığı yer verilmelidir. Araştırmacı çalışması içi görüştüğü kaynak kişileri Adlarının alfabetik sırasına göre yazmalıdır. Her kaynak kişi için birinci satır hariç diğer tüm satırları 1 cm içeriden yazılır. Kaynak kişiler aşağıdaki örneklere göre yazılmalı ve düzenlenmelidir:

a) Kaynak kişiler belirli ise;

H. Ahmet Güneş, 1929, Okur yazar değil, Niğde Ulukışla.

b) Kaynağı belli olmayan yöresel bir bilgi için gönderme;

Anonim, (2005), Aksaray

EKLER

Ekler bölümünde, metin içinde yer aldığı zaman tezin bütünlüğünü bozan veya dikkati dağıtan bilgiler (uzun ve ayrıntılı açıklamalar, anket formları, kanun maddeleri, şekil, tablo, eşitlik, harita, program, program çıktıları, resimler vb.) yer almalıdır. Ayrıca tez metin incelemesine dayanıyorsa, üzerinde çalışılan metin veya tez çalışmasında kısmen faydalanılan metin söz konusu ise, bu faydalanılan kısım ekler bölümünde yer almalıdır. Her ek ayrı bir sayfa üzerine yazılır. Ekler rakamlarla numaralandırılır. Örneğin, Ek A.1., Ek A.2. gibi. Her ekin bir de adı olmalıdır.

https://tip.sdu.edu.tr/tr/mezuniyet-sonrasi-egitim/tez-yazim-kurallari-705s.html

Bir Cevap Yazın